Language of document : ECLI:EU:C:2014:142

Kohtuasi C‑222/12

A. Karuse AS

versus

Politsei- ja Piirivalveamet

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tartu Ringkonnakohus)

Maanteevedu – Määrus (EÜ) nr 561/2006 – Kohustus kasutada sõidumeerikut – Erand teehoolduseks kasutatava sõiduki puhul – Laadimiskohast teehooldustööde paika kruusa vedav sõiduk

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 13. märts 2014

Transport – Maanteevedu – Sotsiaalõigusnormid – Erandid – Sõidumeeriku paigaldamise ja kasutamise kohustus – Seoses teehooldusega kasutatavad sõidukid – Mõiste – Materjali teehooldustööde paika vedav sõiduk – Hõlmamine – Tingimused – Siseriikliku kohtu hinnang

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 561/2006, artikli 13 lõike 1 punkt h)

Määruse nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist, artikli 13 lõike 1 punktis h sisalduvat mõistet „seoses teehooldusega kasutatavad sõidukid”, mille võib sõidumeeriku kasutamise kohustusest vabastada, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab materjali teehooldustööde paika vedavat sõidukit tingimusel, et vedu on täielikult ja eranditult seotud nende tööde teostamisega ning kujutab endast neid töid täiendavat tegevust. Siseriikliku kohtu ülesanne on hinnata, kas see on nii, võttes arvesse kõik põhikohtuasjas tähtsust omavad asjaolud.

(vt punkt 48 ja resolutsioon)