Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 22. januára 2021 – flightright GmbH/Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd

(vec C-37/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: flightright GmbH

Žalovaná: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd

Prejudiciálne otázky

Predstavuje oneskorené povolenie na vzlet, ktoré udelilo riadenie letovej prevádzky, už samo osebe mimoriadnu okolnosť v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia č. 261/20041 o právach cestujúcich v leteckej doprave, alebo nepredstavuje takú okolnosť, keďže oneskorenie pri udeľovaní povolenia riadenia letovej prevádzky na vzlet, takzvaný posun prevádzkového intervalu, nepredstavuje udalosť, ktorá sa v leteckej doprave „vymyká riadnej situácii“, ale udalosť, ktorá je súčasťou bežnej a predvídateľnej prevádzky a rámcových podmienok medzinárodnej leteckej dopravy, lebo ide o udalosť, ktorá spadá do bežnej aktivity leteckých dopravcov?

Má sa považovať za všeobecne známe, že takzvané posuny prevádzkových intervalov zo strany riadenia letovej prevádzky v medzinárodnej leteckej doprave nie sú okolnosťami, ktoré sa v zmysle judikatúry Súdneho dvora vymykajú riadnej situácii, ale obvyklými, bežnými a predvídateľnými javmi spojenými s leteckou dopravou, alebo je v tejto súvislosti v konaní potrebné vykonať znalecké dokazovanie, pričom táto okolnosť by bola preukázaná len vtedy, ak sa posuny prevádzkových intervalov v medzinárodnej leteckej doprave vyskytujú mimoriadne zriedka, a nie pravidelne?

Majú sa posuny prevádzkových intervalov zo strany riadenia letovej prevádzky považovať za mimoriadnu okolnosť v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004 len v prípade, ak sú založené na okolnostiach, ktoré možno označiť za mimoriadne v zmysle článku 5 ods. 3, teda napríklad v prípade nehody alebo teroristickej hrozby, ale nie na poveternostných podmienkach, ktoré sú v čase a na mieste udalosti bežné a ktoré dočasne obmedzujú leteckú dopravu?

Predstavuje nepriaznivé počasie ako dôvod posunu prevádzkového intervalu mimoriadnu okolnosť v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004 predovšetkým len v prípade, ak je samotné nepriaznivé počasie mimoriadnou okolnosťou, teda ak sa nepriaznivé počasie na dotknutom mieste v dotknutom čase „vymyká riadnej situácii“ a nepatrí k „bežným a predvídateľným poveternostným podmienkam“ na dotknutom mieste v dotknutom čase, ale „prekračuje ich rámec“?

Sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sa na určitom mieste v určitom čase nevymykajú riadnej situácii a na určitom mieste v určitom čase neprekračujú rámec bežných a predvídateľných poveternostných podmienok, udalosťami, ktoré spadajú do bežnej aktivity leteckých spoločností a sú súčasťou bežných rámcových podmienok leteckej dopravy v zmysle výkladu článku 5 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave, ktorý podal Súdny dvor?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).