Language of document :

Žaloba podaná dne 3. května 2011 - Sigma Alimentos Exterior v. Komise

(Věc T-239/11)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Španělsko) (zástupce: M. Ferre Navarrete, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil čl. 1 odst. 1 napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž stanoví, že čl. 12 odst. 5 TRLIS (Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades) (konsolidované znění zákona o korporační dani) vykazuje znaky státní podpory;

podpůrně zrušil čl. 1 odst. 1 napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž stanoví, že čl. 12 odst. 5 TRLIS vykazuje znaky státní podpory, když se vztahuje na nabytí podílů, která vedou k převzetí kontroly;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně v tomto řízení nabyla v průběhu let 2008 až 2010 podíly ve společnostech usazených ve Spojených státech a v Peru a podle čl. 12 odst. 5 TRLIS uplatnila odpisy goodwillu vzniklého nabytím většinového podílu v uvedených společnostech.

Dne 12. ledna 2011 Komise přijala napadené rozhodnutí K(2010) 9566 v konečném znění, o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích č. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07). V návaznosti na toto rozhodnutí zahájily španělské daňové orgány řízení o ověření za účelem opravy žalobkyní uplatněných odpisů.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.    První žalobní důvod vycházející z nesplnění požadavků pro kvalifikaci opatření jako státní podpory

Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že hlavním důvodem, proč daňový režim dotčený v této věci nelze považovat za státní podporu je, že sporné opatření není selektivní. Komise se totiž mýlí, když má na základě zvýhodnění vnitrostátních akvizic a požadavku podílu ve výši nejméně 5 % za to, že se de facto jedná o selektivitu. Podle žalobkyně Komise k tomuto závěru dospěla, protože nepřihlédla k analýze typologie a odvětví činnosti, v nichž působí podniky, které tento režim uplatňovaly.

2.    Druhý žalobní důvod vycházející z chybějícího odůvodnění rozhodnutí

Žalobkyně má za to, že odůvodnění závěru Komise, že neexistují výslovné právní překážky nabývání podílů ve společnostech ve Spojených státech a Peru, je ve všech ohledech nedostatečné.

____________