Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 – Sigma Alimentos Exterior     v. Komise

(Věc T-239/11)1

„Státní podpory – Ustanovení týkající se korporační daně umožňující podnikům, které jsou daňovými rezidenty ve Španělsku, odepsat goodwill vzniklý nabytím podílu v podnicích, které jsou daňovými rezidenty v zahraničí – Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem a jejím vrácení – Pojem státní podpora“ – Selektivita – Referenční systém – Výjimka – Rozdílné zacházení – Odůvodnění rozdílného zacházení“

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně A. Morillo Méndez a M. Ferre Navarrete, poté A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio a C. Cañizares Pacheco, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně R. Lyal, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, poté R. Lyal a C. Urraca Caviedes, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení čl. 1 odst. 1 a článku 4 rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 2011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem ().

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Sigma Alimentos Exterior, SL ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 204, 9.7.2011.