Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Sigma Alimentos Exterior/Komisia

(vec T-239/11)1

(„Štátna pomoc – Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie – Pojem štátna pomoc – Selektivita – Referenčný systém – Výnimka – Rozdielne zaobchádzanie – Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania“)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne A. Morillo Méndez a M. Ferre Navarrete, neskôr A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio a C. Cañizares Pacheco, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne R. Lyal, C. Urraca Caviedes a P. Němečková, neskôr R. Lyal a C. Urraca Caviedes, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie článku 1 ods. 1 a článku 4 rozhodnutia Komisie 2011/282/EÚ z 12. januára 2011 o odpisovaní finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) vykonávanom Španielskom (Ú. v. EÚ L 135, 2011, s. 1)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Sigma Alimentos Exterior, SL znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 204, 9.7.2011.