Language of document :

Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen

(Mål T-239/11)(1 )

(Statligt stöd ‒ Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid förvärv av andelar i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det anges att stödet ska återkrävas – Begreppet statligt stöd – Selektivitet – Referenslagstiftning – Undantag – Särbehandling – Huruvida särbehandlingen är motiverad)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Morillo Méndez och M. Ferre Navarrete, därefter advokaterna A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio och C. Cañizares Pacheco)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis R. Lyal, C. Urraca Caviedes och P. Němečková, därefter R. Lyal och C. Urraca Caviedes)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av artikel 1.1 och artikel 4 i kommissionens beslut 2011/282/EU av den 12 januari 2011 om avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag nr C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 135, 2011, s. 1).

Domslut

Talan ogillas.

Sigma Alimentos Exterior, SL, ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 204, 9.7.2011.