Language of document : ECLI:EU:T:2018:781

Решение на Общия съд (девети състав) от 15 ноември 2018 г. —
Sigma Alimentos Exterior/Комисия

(Дело T239/11)

„Държавни помощи — Разпоредби относно корпоративния данък, позволяващи на предприятията, които подлежат на данъчно облагане в Испания, да амортизират финансовата репутация, която произтича от придобиването на дялово участие в дружества, подлежащи на данъчно облагане в чужбина — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Понятие за държавна помощ — Селективност — Референтна система — Дерогация — Различно третиране — Обосноваване на разликата в третирането“

1.      Съдебно производство — Разглеждане на съществото на спора преди разглеждане на допустимостта — Допустимост

(вж. т. 26 и 27)

2.      Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Селективен характер на мярката — Мярка, предоставяща данъчно предимство — Референтна рамка за преценката за наличие на предимство — Определяне на материалния обхват — Критерии — Наличие на връзка между целта на съответната мярка и целта на референтната уредба — Сходство между хипотезите, попадащи под действието на съответната мярка, и хипотезите, попадащи под действието на референтната уредба

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

(вж. т. 47, 48 и 82—93)

3.      Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Селективен характер на мярката — Мярка, предоставяща данъчно предимство — Мярка с общ характер, приложима без разграничение за всички икономически оператори — Мярка, която не се прилага за дейности, сходни с тези, които обуславят отпускането ѝ — Мярка, която може да се окачестви като селективна

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

(вж. т. 69)

4.      Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Селективен характер на мярката — Мярка, предоставяща данъчно предимство — Референтна рамка за преценката за наличие на предимство — Определяне на материалния обхват — Мярка, която представлява референтна рамка за самата себе си — Условия — Данъчен режим с ясно очертан обхват и специфични цели — Липса — Системен и общ характер на мярката

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

(вж. т. 113—117)

5.      Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Селективен характер на мярката — Изключение от общата данъчна система — Различно третиране на предприятия, които се намират в сходно фактическо и правно положение — Критерии за преценка — Сравнение от гледна точка на целта на общия данъчен режим в неговата цялост

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

(вж. т. 128—134)

6.      Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Селективен характер на мярката — Изключение от общата данъчна система — Обосновка, изведена от естеството и структурата на системата — Критерии за преценка — Мярка за постигане на цел, свързана с присъщите механизми на общата данъчна система — Подходящ характер

(член 107, параграф 1 ДФЕС; Регламент № 659/1999 на Съвета)

(вж. т. 135—145, 157, 165 и 166)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на член 1, параграф 1 и на член 4 от Решение 2011/282/ЕС на Комисията от 12 януари 2011 година относно данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества № C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), приведено в действие от Испания (ОВ L 135, 2011 г. стр. 1)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Sigma Alimentos Exterior, SL понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.