Language of document : ECLI:EU:T:2018:781


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 15.11.2018 – Sigma Alimentos Exterior vastaan komissio

(asia T-239/11)

(Valtiontuet – Yhteisöverosäännökset, joiden perusteella yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi – Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi takaisin – Valtiontuen käsite – Valikoivuus – Viitejärjestelmä – Poikkeus – Kohtelun erilaisuus – Erilaisen kohtelun perusteltavuus)

1.      Tuomioistuinmenettely – Sen hyväksyttävyys, että asiakysymys tutkitaan ennen tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkimista

(ks. 26 ja 27 kohta)

2.      Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteen valikoivuus – Toimenpide, jolla annetaan veroetu – Viitejärjestelmä edun olemassaolon määrittämiseksi – Aineellinen rajaaminen – Arviointiperusteet – Kyseessä olevan toimenpiteen tarkoituksen ja viitejärjestelmässä kyseessä olevan toimenpiteen tarkoituksen välisen yhteyden olemassaolo – Kyseessä olevaan toimenpiteeseen ja viitejärjestelmässä kyseessä olevaan toimenpiteeseen liittyvien tilanteiden rinnastettavuus

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 47, 48 ja 82–93 kohta)

3.      Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteen valikoivuus – Toimenpide, jolla annetaan veroetu – Yleinen toimenpide, jota sovelletaan erotuksetta kaikkiin talouden toimijoihin – Toimenpide, jota ei voida soveltaa sen myöntämisen edellytyksenä oleviin oikeustoimiin rinnastettaviin oikeustoimiin – Toimenpide, jota voidaan pitää valikoivana

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 69 kohta)

4.      Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteen valikoivuus – Toimenpide, jolla annetaan veroetu – Viitejärjestelmä edun olemassaolon määrittämiseksi – Aineellinen rajaaminen – Toimenpide, joka muodostaa oman viitejärjestelmänsä – Edellytykset – Kyseessä ei ole selkeästi rajattu verojärjestelmä, jolla on oma erityinen tarkoituksensa – Toimenpiteen järjestelmällisyys ja yleisluonteisuus

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 113–117 kohta)

5.      Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteen valikoivuus – Poikkeus yleisestä verojärjestelmästä – Toisiinsa rinnastettavassa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa tilanteessa olevien yritysten erilainen kohtelu – Arviointiperusteet – Vertaileminen yleisellä verojärjestelmällä kokonaisuudessaan tavoiteltavan päämäärän kannalta

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 128–134 kohta)

6.      Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteen valikoivuus – Poikkeus yleisestä verojärjestelmästä – Järjestelmän luonteeseen ja rakenteeseen perustuva oikeutusperuste – Arviointiperusteet – Toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan tavoite, joka liittyy yleisen verojärjestelmän keskeisiin mekanismeihin – Asianmukaisuus

(SEUT 107 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 659/1999)

(ks. 135–145, 157, 165 ja 166 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan Espanjassa sovelletusta omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisesta kuluksi 12.1.2011 annetun komission päätöksen C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (EUVL 2011, L 135, s. 1) 1 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan kumoamista

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Sigma Alimentos Exterior, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.