Language of document : ECLI:EU:T:2018:781


 


 Sodba Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 – Sigma Alimentos Exterior/Komisija

(Zadeva T239/11)

„Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitve deležev v družbah, ki imajo davčni domicil v tujini – Odločba o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in odreditvi njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Utemeljitev različnega obravnavanja“

1.      Sodni postopek – Preučitev utemeljenosti pred preučitvijo dopustnosti – Dopustnost

(Glej točki 26 in 27.)

2.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Selektivnost ukrepa – Ukrep, ki daje davčno ugodnost – Referenčni okvir za ugotovitev obstoja prednosti – Vsebinska razmejitev – Merila – Obstoj povezave med predmetom zadevnega ukrepa in predmetom referenčnega okvira – Primerljivost položajev, ki izhajajo iz zadevnega ukrepa, in tistih, ki se nanašajo na referenčni okvir

(člen 107 (1) PDEU)

(Glej točke 47, 48 in od 82 do 93.)

3.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Selektivnost ukrepa – Ukrep, ki daje davčno ugodnost – Splošen ukrep, ki se uporabi brez razlikovanja za vse gospodarske subjekte – Ukrep, ki se ne uporablja za transakcije, primerljive s tistimi, ki pogojujejo njegovo dodelitev – Ukrep, ki ga je mogoče opredeliti kot selektiven

(člen 107 (1) PDEU)

(Glej točko 69.)

4.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Selektiven predlagani ukrep – Ukrep, ki daje davčno ugodnost – Referenčni okvir za ugotovitev obstoja ugodnosti – Vsebinska razmejitev – Ukrep, ki pomeni njegov lasten referenčni okvir – Pogoji – Jasno razmejena davčna ureditev, ki uresničuje posebne cilje – Neobstoj – Sistematičnost in splošnost ukrepa

(člen 107 (1) PDEU)

(Glej točke od 113 do 117.)

5.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Selektiven predlagani ukrep – Odstopanje od splošne davčne ureditve – Razlikovanje med podjetji, ki so v primerljivem dejanskem in pravnem položaju – Merila presoje – Primerjava glede na cilj skupnega davčnega sistema kot celote

(člen 107 (1) PDEU)

(Glej točke od 128 do 134.)

6.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Selektivnost ukrepa – Odstopanje od splošne davčne ureditve – Utemeljitev na podlagi narave in sistematike ureditve – Merila presoje – Ukrep, katerega namen je uresničitev cilja, ki spada med mehanizme, ki so del splošnega davčnega sistema – Primernost

(člen 107 (1) PDEU; Uredba Sveta št. 659/1999)

(Glej točke od 135 do 145, 157, 165 in 166.)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti členov 1(1) in 4 Sklepa Komisije 2011/282/EU z dne z dne 12. januarja 2011 o davčni amortizaciji finančnega dobrega imena (goodwill) za prevzeme tujih deležev št. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) Španije (UL 2011, L 135, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Sigma Alimentos Exterior, SL poleg svojih stroškov nosi stroške, nastale Evropski komisiji.