Language of document : ECLI:EU:T:2018:781


 


 Tribunalens dom (nionde avdelningen) av den 15 november 2018 –
Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen

(mål T239/11)

”Statligt stöd – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid förvärv av andelar i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det anges att stödet ska återkrävas – Begreppet statligt stöd – Selektivitet – Referenslagstiftning – Undantag – Särbehandling – Huruvida särbehandlingen är motiverad”

1.      Domstolsförfarande – Målet prövas i sak innan det prövas huruvida det kan tas upp till prövning – Tillåtet

(se punkterna 26 och 27)

2.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – En åtgärds selektiva karaktär – Åtgärd som innebär en skattefördel – Referensram för att fastställa huruvida det förekommer en fördel – Materiell avgränsning – Kriterier – Huruvida det finns ett samband mellan föremålet för den aktuella åtgärden och föremålet för referensramen – Huruvida de situationer som omfattas av den aktuella åtgärden är jämförbara med de situationer som omfattas av referensramen

(Artikel 107.1 FEUF)

(se punkterna 47, 48 och 82–93)

3.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – En åtgärds selektiva karaktär – Åtgärd som innebär en skattefördel – Generell åtgärd som är tillämplig utan åtskillnad på samtliga ekonomiska aktörer – Åtgärd som inte är tillämplig på transaktioner som är jämförbara med dem som villkorar dess beviljande – Åtgärd som kan kvalificeras som selektiv

(Artikel 107.1 FEUF)

(se punkt 69)

4.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – En åtgärds selektiva karaktär – Åtgärd som innebär en skattefördel – Referensram för att fastställa huruvida det förekommer en fördel – Materiell avgränsning – Åtgärd som utgör sin egen referensram – Villkor – Skattesystem som är klart avgränsat och som syftar till att uppnå särskilda mål – Föreligger inte – Åtgärdens systematiska och allmänna karaktär

(Artikel 107.1 FEUF)

(se punkterna 113–117)

5.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – En åtgärds selektiva karaktär – Åtgärden utgör ett undantag från det allmänna skattesystemet – Åtskillnad mellan företag som i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i jämförbara situationer – Bedömningskriterier – Jämförelse med avseende på det mål som eftersträvas med det allmänna skattesystemet som helhet

(artikel 107.1 FEUF)

(se punkterna 128–134)

6.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – En åtgärds selektiva karaktär – Åtgärden utgör ett undantag från det allmänna skattesystemet – Huruvida åtgärden är motiverad med hänsyn till skattesystemets art eller systematik – Bedömningskriterier – Åtgärd som syftar till att uppnå ett mål som omfattas av de mekanismer som utgör en del av det allmänna skattesystemet – Huruvida åtgärden är ändamålsenlig

(Artikel 107.1 FEUF; rådets förordning nr 659/1999)

(se punkterna 135–145, 157, 165 och 166)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av artikel 1.1 och artikel 4 i kommissionens beslut 2011/282/EU av den 12 januari 2011 om avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag nr C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 135, 2011, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Sigma Alimentos Exterior, SL, ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.