Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r. – Buschak przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Zasiłek dla bezrobotnych – Uiszczanie składek do systemu emerytalnego – Zażalenie złożone po terminie)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Willy Buschak (Drezno, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Menssen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, na mocy której po wygaśnięciu zawartej ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego w okresie jego bezrobocia nie wpłacano za niego składek ani do krajowego systemu emerytalnego ani do systemu emerytalnego Unii Europejskiej oraz żądanie objęcia skarżącego zakresem systemu emerytalnego Unii Europejskiej lub przeniesienia jego praw emerytalnych do krajowego systemu emerytalnego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona.

Willy Buschak pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 243 z 11.8.2012, s. 34.