Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2012 r. – ZZ i ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji na podstawie obliczeń uwzględniających nowe ogólne przepisy wykonawcze, które weszły w życie po złożeniu przez skarżących wniosków o przeniesienie uprawnień emerytalnych.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji zawierających propozycje przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących w ramach wniosku na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, zawierających propozycję obliczoną na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych wydanych w dniu 3 marca 2011 r.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.