Language of document :

Sag anlagt den 28. maj 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-58/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning vedrørende opfyldelse af Personalerettens dom af 4. november 2008, sag F-41/06, Marcuccio mod Kommissionen, og påstand om erstatning for den skade, som sagsøgeren hævder at have lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen hidrørende fra, eller som under alle omstændigheder kan føres tilbage til, Kommissionen om at afslå, uanset afslagets grundlag og uanset om der er tale om et fuldstændigt eller delvist afslag, sagsøgers anmodning af 25. marts 2011.

Annullation af afgørelsen hidrørende fra, eller som under alle omstændigheder kan føres tilbage til, Kommissionen om at afslå, uanset afslagets grundlag og uanset om der er tale om et fuldstændigt eller delvist afslag, sagsøgers klage af 17. oktober 2011.

Om fornødent fastslås det, at Kommissionen, idet den i det mindste delvist undlod inden for en rimelig frist fra domsafsigelsen at træffe foranstaltninger til opfyldelse af den dom, som Personaleretten afsagde den 4. november 2008 i sag F-41/06, Marcuccio mod Kommissionen, har handlet i strid med lov og ret.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 70 000 EUR i erstatning for den skade, som han har lidt som følge af Kommissionens undladelse af at træffe alle foranstaltninger til opfyldelse af dommen af 4. november 2008.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.