Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА
НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


3 август 2012 година


Дело F‑57/12 R


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Липса — Разходи, свързани с производството — Член 94 от Процедурния правилник“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 278 ДФЕС и 157 АЕ, както и член 279 ДФЕС, приложими към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑н Marcuccio иска по същество спиране на изпълнението, първо, на решението на Комисията, с което се отхвърля молбата му от 19 октомври 2011 г. да получи като обезщетение сумата от 1 661 EUR, според него несправедливо приспадната от обезщетението му за инвалидност, второ, на мълчаливото решение на Комисията да отхвърли неговата жалба, съдържаща се в писмото от 20 октомври 2011 г., трето, на всяко решение, въз основа на което Комисията приспада сумата от 1 661 EUR от обезщетението му за инвалидност за юни, юли, август и септември 2011 г.

Решение: Отхвърля искането на жалбоподателя. Осъжда същия да заплати на Съда на публичната служба сумата от 1 000 EUR. Съдът на публичната служба не се произнася по съдебните разноски.Резюме

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за допустимост — Спорно решение, отчасти изчерпало действието си към датата на подаване на молбата за допускане на обезпечение — Недопустима молба

(член 278 ДФЕС)

2.      Обезпечително производство — Условия за допустимост — Жалба — Изисквания за форма — Точно посочване на предмета на искането

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 35, параграф 1, буква г) и член 102, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

3.      Съдебно производство — Разходи, свързани с производството — Разходи, направени от Съда на публичната служба вследствие на злоупотреба с правото на иск от страна на длъжностно лице — Осъждане на длъжностното лице да възстанови посочените разходи — Приложимост в рамките на производство по молба за допускане на обезпечение

(член 94 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Когато спорното решение отчасти е изчерпало действието си към датата на подаване на молбата за допускане на обезпечение, отнасящите се до него искания са недопустими.

(вж. точка 23)


Позоваване на:

Съд на публичната служба — 28 февруари 2012 г., BK/Комисия, F‑140/11 R, точка 29 и цитираната съдебна практика

2.      Молба за допускане на обезпечение, която има неясен и неточен характер поради липса на по-подробни уточнения по отношение на нейния предмет, не отговаря на изискванията на член 35, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, към който препраща член 102, параграф 3 от същия правилник, и следователно е недопустима.

(вж. точка 24)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 2 юли 2004 г., Enviro Tech Europe и Enviro Tech International/Комисия, T‑422/03 R II, точка 59

3.      Съгласно член 94, буква а) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, ако последният е направил разходи, които е било възможно да се избегнат, по-конкретно ако искът или жалбата представлява явна злоупотреба с правото на иск или жалба, той може да осъди предизвикалата тези разходи страна да ги възстанови, изцяло или отчасти, като сумата за възстановяване не може да надвишава 2 000 EUR. Тъй като не ограничава обстоятелствата, при които действията на дадена страна са довели до разходи за Съдът на публичната служба, които е било възможно да се избегнат, тази разпоредба се прилага и за производството по молба за допускане на обезпечение.

(вж. точка 30)