Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

3. august 2012

Sag F-57/12 R

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – foreløbige forholdsregler – begæring om udsættelse af gennemførelse – uopsættelighed – mangel – sagsomkostninger – procesreglementets artikel 94«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 278 TEUF og artikel 157 EA, samt artikel 279 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106a, hvorunder Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om udsættelse af gennemførelsen af for det første Kommissionens afgørelse om afslag på ansøgning af 10. oktober 2011 om en erstatning svarende til 1 661 EUR, som efter Luigi Marcuccios opfattelse var blevet fratrukket hans invaliditetsydelse med urette, for det andet Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på klagen i skrivelse af 20. oktober 2011, og for det tredje enhver afgørelse, på grundlag af hvilken Kommissionen har trukket et beløb svarende til 1 661 EUR fra Luigi Marcuccios invaliditetsydelse for månederne juni, juli, august og september 2011.

Udfald: Sagsøgerens begæring om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Luigi Marcuccio betaler Personaleretten et beløb på 1 000 EUR. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

1.      Foreløbige forholdsregler – udsættelse af gennemførelse – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – omtvistet afgørelse, der delvist har udtømt sine virkninger på tidspunktet for indgivelsen af en begæring om foreløbige forholdsregler – afvisning

(Art. 278 TEUF)

2.      Foreløbige forholdsregler – betingelser for antagelse til realitetsbehandling – stævning – formkrav – præcis angivelse af begæringens genstand

[Art. 278 TEUF og 279 TEUF; Personalerettens procesreglement, art. 35, stk. 1, litra d), og art. 102, stk. 3]

3.      Retslig procedure – sagsomkostninger – omkostninger påført Personaleretten ved en tjenestemands misbrug af søgsmål – tjenestemanden pålægges at erstatte de nævnte omkostninger – anvendelse i forbindelse med en begæring om foreløbige forholdsregler

(Personalerettens procesreglement, art. 94)

1.      Når en del af en omtvistet afgørelse delvist har udtømt sine virkninger på tidspunktet for begæringen om foreløbige forholdsregler, må påstandene herom afvises.

(jf. præmis 23)

Henvisning til:

Personaleretten: 28. februar 2012, sag F-140/11 R, BK mod Kommissionen, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis

2.      En begæring om foreløbige forholdsregler, der i mangel af præciseringer af genstanden har en vag og upræcis karakter, opfylder ikke betingelserne i artikel 35, stk. 1, litra d), i Personalerettens procesreglement, hvortil samme reglements artikel 102, stk. 3, henviser, og begæringen afvises derfor.

(jf. præmis 24)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 2. juli 2004, sag T-422/03 R II, Enviro Tech Europe og Enviro Tech International mod Kommissionen, præmis 59

3.      I henhold til artikel 94, litra a), i Personalerettens procesreglement gælder, at har sidstnævnte afholdt udgifter, som kunne have været undgået, navnlig i tilfælde, hvor søgsmålet har karakter af åbenbart misbrug, kan den pålægge den part, som har givet anledning til udgifterne, at erstatte disse helt eller delvist, dog således, at erstatningen ikke kan overstige 2 000 EUR. Denne bestemmelse, der ikke begrænser de omstændigheder, hvorunder Personaleretten på grund af en parts adfærd kan befinde sig, og hvor den har afholdt udgifter, der kunne have været undgået, kan finde anvendelse på en begæring om foreløbige forholdsregler.

(jf. præmis 30)