Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Sprawa F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Pilny charakter – Brak – Koszty sądowe – Artykuł 94 regulaminu postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 278 TFUE i art. 157 EWEA oraz art. 279 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w istocie zawieszenia wykonania, po pierwsze, odmownej decyzji Komisji w sprawie jego wniosku z dnia 19 października 2011 r. o odszkodowanie w kwocie 1661 EUR, którą jego zdaniem niesłusznie potrącono mu z renty inwalidzkiej, po drugie, dorozumianej decyzji Komisji oddalającej jego zażalenie zawarte w piśmie z dnia 20 października 2011 r., po trzecie, wszelkich innych decyzji, na podstawie których Komisja potrąciła mu kwotę 1661 EUR z renty inwalidzkiej za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2011 r.

Orzeczenie: Wniosek skarżącego o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. Zasądza się od niego zapłatę na rzecz Sądu kwoty 1000 EUR. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki dopuszczalności – Sporna decyzja, której skutki wyczerpały się częściowo w chwili wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych – Wniosek niedopuszczalny

(art. 278 TFUE)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Przesłanki dopuszczalności – Skarga – Wymogi formalne – Dokładne wskazanie przedmiotu wniosku

[art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 35 § 1 lit. d), art. 102 § 3]

3.      Postępowanie sądowe – Koszty sądowe – Koszty, na które naraziła Sąd do spraw Służby Publicznej stanowiąca nadużycie skarga urzędnika – Zasądzenie od urzędnika zwrotu rzeczonych kosztów – Zastosowanie w ramach wniosku w przedmiocie środka tymczasowego

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 94)

1.      W przypadku wyczerpania skutków części decyzji w chwili wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych żądania dotyczące tej części są niedopuszczalne.

(zob. pkt 23)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑140/11 R BK przeciwko Komisji, 28 lutego 2012 r., pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego, który w braku szerszych wyjaśnień co do swego przedmiotu jest ogólnikowy i nieprecyzyjny, nie spełnia wymogów art. 35 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, do którego odsyła art. 102 § 3 tego regulaminu, przez co jest niedopuszczalny.

(zob. pkt 24)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑422/03 R II Enviro Tech Europe i Enviro Tech International przeciwko Komisji, 2 lipca 2004 r., pkt 59

3.      Zgodnie z art. 94 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jeżeli Sąd poniósł koszty, których można było uniknąć, zwłaszcza jeżeli skarga stanowi oczywiste nadużycie, Sąd może zasądzić od strony, która je spowodowała, zwrot całości lub części tych kosztów, przy czym kwota zwrotu nie może przekraczać 2000 EUR. Jako że powyższy przepis nie zawiera ograniczeń co do okoliczności, w których Sąd może zostać narażony, z racji zachowania jednej ze stron, na koszty, których można było uniknąć, może on znajdować zastosowanie do rozpoznania wniosku w przedmiocie środka tymczasowego.

(zob. pkt 30)