Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

26. juuni 2013

Kohtuasi F‑56/12

Willy Buschak

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Töötushüvitis – Pensionikindlustusmaksed – Hilinenult esitatud kaebus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega W. Buschak palub esimese võimalusena esiteks tühistada Euroopa Komisjoni 24. veebruari 2012. aasta otsuse, millega keelduti hageja töötuse aja arvessevõtmisest tema vanaduspensioniõiguste arvutamisel Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) alusel ja sellega seotud sissemaksete tegemisest, ning teiseks kohustada komisjoni võtma seda arvesse tema vanaduspensioniõiguste arvutamisel ja tegema sellekohaseid sissemakseid, ning teise võimalusena esiteks kohustada komisjoni tagantjärele esitama kindlustustaotlus Saksamaa pensioniskeemi eest vastutavale asutusele ja tegema seaduses ettenähtud sissemakseid ja teiseks mõista välja hüvitis tekitatud kahju eest.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta W. Buschaki kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Õiguse lõppemine – Menetluse taasavamine – Tingimus – Uus asjaolu – Mõiste – Varasemat otsust kinnitav akt – Väljaarvamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 46)

Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91, mis on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 46 alusel lepingulistele töötajatele analoogia korras kohaldatav, seatakse hagi, mille ametnik on oma institutsiooni vastu esitanud, vastuvõetavuse tingimuseks nimetatud artiklites sätestatud eelneva haldusmenetluse nõuetekohane kulgemine.

Ametnikul või ajutisel teenistujal ei ole seega lubatud minna mööda personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud tähtaegadest kaebuse ja hagi esitamiseks, vaidlustades taotlusega varasema otsuse, mida ei olnud ettenähtud tähtaegade jooksul vaidlustatud. Lõplikuks muutunud otsuse uuesti läbivaatamise taotlust võib õigustada üksnes uute oluliste asjaolude ilmnemine. Sellega seoses ei saa administratsiooni kirja, milles piirdutakse juba edastatud teabe meenutamisega asjaomasele isikule, pidada isikut kahjustavaks meetmeks, mis võimaldab uue tähtaja kulgemist kohtumenetluse algatamiseks.

(vt punktid 23, 24 ja 26)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. mai 1985, kohtuasi 127/84; Esly vs. komisjon (punkt 10); 4. juuni 1987, kohtuasi 16/86: P. vs. MSK (punkt 6).

Esimese Astme Kohus: 11. mai 1992, kohtuasi T‑34/91: Whitehead vs. komisjon (punkt 18); 4. mai 2005, kohtuasi T‑144/03: Schmit vs. komisjon (punkt 147).

Avaliku Teenistuse Kohus: 10. september 2007, kohtuasi F‑146/06: Speiser vs. parlament (punkt 22).