Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

26 päivänä kesäkuuta 2013

Asia F‑56/12

Willy Buschak

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Työttömyyskorvaus – Eläkejärjestelmän maksut – Myöhään tehty valitus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Willy Buschak vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä yhtäältä kumoamaan 24.2.2012 tehdyn Euroopan komission päätöksen, jossa kieltäydyttiin ottamasta huomioon kantajan yhtä työttömyysjaksoa laskettaessa hänen oikeuksiaan vanhuuseläkkeeseen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) perusteella ja suorittamasta siihen liittyviä maksuja, ja toisaalta velvoittamaan komissio ottamaan ne huomioon laskettaessa hänen oikeuksiaan vanhuuseläkkeeseen ja suorittamaan niihin liittyvät maksut, sekä toissijaisesti yhtäältä velvoittamaan komissio jättämään taannehtivasti vakuutushakemus Saksan eläkejärjestelmästä vastaavalle laitokselle ja suorittamaan siihen liittyvät lakisääteiset maksut, ja toisaalta määräämään korvauksia aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Willy Buschak vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Oikeuden vanhentuminen – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uusi tosiseikka – Käsite – Aikaisemman päätöksen vahvistava toimi – Toimi, joka ei kuulu käsitteen soveltamisalaan

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 46 artikla

Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa, joita sovelletaan analogisesti väliaikaisiin toimihenkilöihin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 46 artiklan nojalla, asetetaan virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön toimielintään vastaan nostaman kanteen tutkittavaksi ottaminen edellytykseksi, että näissä artikloissa käyttöön otettu oikeudenkäyntiä edeltävä hallinnollinen menettely on toteutettu sääntöjenmukaisesti.

Ei siis ole sallittua, että virkamies tai väliaikainen toimihenkilö kiertää henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa hallinnollisen valituksen esittämiselle ja kanteen nostamiselle asetettuja määräaikoja kyseenalaistamalla hakemuksellaan aikaisemman päätöksen, jota ei ole riitautettu määräajassa. Hakemusta, jossa vaaditaan lopullisen päätöksen uudelleen tarkastelemista, voidaan perustella vain uusien ja olennaisten tosiseikkojen olemassaololla. Kirjettä, jossa hallinto vain muistuttaa asianomaiselle jo aiemmin ilmoitetuista tiedoista, ei voida tässä yhteydessä pitää asianomaiselle vastaisena päätöksenä, jonka perusteella voisi alkaa uusi määräaika, jonka kuluessa oikeudenkäynti voitaisiin panna vireille.

(ks. 23, 24 ja 26 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 127/84, Esly v. komissio, 15.5.1985, 10 kohta ja asia 16/86, P. v. TSK, 4.6.1987, 6 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑34/91, Whitehead v. komissio, 11.5.1992, 18 kohta ja asia T‑144/03, Schmit v. komissio, 4.5.2005, 147 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑146/06, Speiser v. parlamentti, 10.9.2007, 22 kohta