Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

7. oktoober 2013

Kohtuasi F‑57/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Invaliidsustoetus – Institutsiooni võlanõude summa mahaarvamine – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt tühistada Euroopa Komisjoni otsus arvata temale juunis, juulis, augustis ja septembris 2011 makstud invaliidsustoetusest maha 1661 euro suurune kogusumma ning hüvitada sellest mahaarvamisest tulenev kahju.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, kaasa arvatud ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seonduvad kulud kohtuasjades F‑57/12 R ja T‑464/12 P(R). Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 euro suurune summa.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Huve kahjustav otsus – Põhjendamiskohustus – Otsus, mis on vastu võetud selle adressaadile teada olevas kontekstis

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik)

2.      Kohtumenetlus – Asja läbivaatamise kulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule tekitatud kulud – Nende kulude väljamõistmine ametnikult

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 94 punkt a)

1.      Huve kahjustava otsuse põhjendamise kohustuse eesmärk on pakkuda huvitatud isikule piisav selgitus võimaldamaks isikul teada, kas otsus on piisavalt põhjendatud või sisaldab see viga, mis võimaldab otsuse õiguspärasuse vaidlustada ning liidu kohtul kontrollida vaidlustatud otsuse õiguspärasust. Nii on otsus piisavalt põhjendatud, kui hagi esemeks olev akt on antud asjaomasele ametnikule teadaolevatel asjaoludel, mis võimaldab viimasel mõista tema suhtes võetud meetme ulatust.

(vt punktid 30 ja 31)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 7. oktoober 2009, kohtuasi F‑3/08: Marcuccio vs. komisjon (punkt 27 ja seal viidatud kohtupraktika); 1. detsember 2010, kohtuasi F‑89/09: Gagalis vs. nõukogu (punkt 67 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et kui pool on tekitanud Avaliku Teenistuse Kohtule kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot. Hagiga kasutatakse ilmselgelt vääralt Avaliku Teenistuse Kohtu ressursse, kui hageja vaikib institutsiooni otsuse põhjust puudutavast teabest, millest institutsioon teda siiski teavitas ja millest ta oli teadlik enne hagi esitamist.

(vt punktid 55 ja 56)