Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 7. oktobra 2013

Zadeva F‑57/12

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Invalidnina – Odbitek zneska terjatve institucije – Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno brez pravne podlage“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije o odbitku skupnega zneska 1661 EUR od invalidnin, ki so mu bile izplačane za junij, julij, avgust in september 2011, in povračilo škode, nastale zaradi tega odbitka.

Odločitev:      Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne, ker je očitno brez pravne podlage. L. Marcuccio nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija, tudi tiste v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe v zadevah F‑57/12 R in T‑464/12 P(R). L. Marcuccio mora Splošnemu sodišču plačati 2000 EUR.

Povzetek

1.      Uradniki – Odločba, ki posega v položaj – Obveznost obrazložitve – Odločba, ki se umešča v okoliščine, ki so naslovniku znane

(Kadrovski predpisi, člen 25, drugi odstavek)

2.      Sodni postopek – Sodne takse – Stroški, povzročeni Sodišču za uslužbence zaradi uradnikove zlorabne vložitve tožbe – Naložitev uradniku, naj povrne te stroške

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 94(a))

1.      Namen obveznosti obrazložitve odločbe, ki posega v položaj, je zainteresirani osebi dati na voljo dovolj podatkov za ugotovitev, ali je odločitev utemeljena in ali vsebuje napake, na podlagi katerih bi lahko izpodbijala njeno zakonitost, ter sodišču Unije omogočiti izvajanje nadzora nad zakonitostjo izpodbijane odločbe. Odločba je zadostno obrazložena, če je bil akt, ki je predmet tožbe, sprejet v okoliščinah, ki jih zadevni uradnik pozna in mu omogočajo razumevanje obsega ukrepa, sprejetega v zvezi z njim.

(Glej točki 30 in 31.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 7. oktober 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑3/08, točka 27 in navedena sodna praksa; 1. december 2010, Gagalis proti Svetu, F‑89/09, točka 67 in navedena sodna praksa.

2.      Člen 94(a) Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da če stranka povzroči Sodišču za uslužbence stroške, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, zlasti če je z vložitvijo tožbe očitno zlorabila postopek, se ji lahko naloži, da jih v celoti ali delno povrne, ne da bi znesek tega povračila presegel znesek 2.000 EUR. Tožba povzroči očitno zlorabno porabo sredstev Sodišča za uslužbence, če tožeča stranka zamolči vsakršno informacijo v zvezi z razlogom za odločitev institucije, ki jo je institucija stranki predložila in ki ji je bila znana, preden je vložila tožbo.

(Glej točki 55 in 56.)