Language of document :

Sag anlagt den 7. maj 2012 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-52/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation dels af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens hovedbopæl i Luxembourg, dels af afgørelsen om meddelelse af ændring af sagsøgerens pensionsrettigheder og om ophævelse af justeringskoefficienten for Frankrig fra den 1. januar 2010.

Sagsøgerens påstande

Principalt:

Annullation af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens hovedbopæl i Luxembourg og af afgørelsen af 28. juni 2011 om meddelelse af ændring af sagsøgerens pensionsrettigheder og om ophævelse af justeringskoefficienten for Frankrig fra den 1. januar 2010.

Parlamentet tilpligtes at overføre de beløb, der er modtaget ved tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb.

Parlamentet tilpligtes at betale de deraf følgende skyldige pensionsbeløb med tillæg af morarenter, at regne fra forfaldsdatoen for de skyldige pensionsbeløb, beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Subsidiært:

Annullation af de anfægtede afgørelser, for så vidt som de har tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010.

Parlamentet tilpligtes at betale de deraf følgende skyldige pensionsbeløb med tillæg af morarenter, at regne fra forfaldsdatoen for de skyldige pensionsbeløb, beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Under alle omstændigheder:

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.