Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

6 юни 2012 година

Дело F‑54/12 R

Luigi Carosi

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до участие в изпитите за оценяване — Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris — Липса — Особени условия за допускане до конкурса — Професионален опит“

Предмет: Молба на основание членове 278 ДФЕС и 157 АE, както и на основание член 279 ДФЕС, приложим в областта на Договора за ЕОАЕ съгласно член 106а от него, с която г‑н Carosi иска да се спре изпълнението на решението на конкурсната комисия за общия конкурс EPSO/AST/117/11 (наричана по-нататък „конкурсната комисия“ или „комисията“) да не го допусне до участие в изпитите за оценяване в рамките на този конкурс

Решение: Отхвърля молбата за допускане на обезпечение. Не се произнася по съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Конкурс по документи и изпит — Условия за допускане — Определяне с обявлението за конкурса — Оценка на конкурсната комисия за професионалния опит на кандидатите — Съдебен контрол — Граници — Конкурс за секретари

(членове 2 и 5 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

Конкурсната комисия носи отговорността да прецени във всеки отделен случай дали професионалният опит, посочен от всеки кандидат, е на изискваното равнище съгласно обявлението за конкурса. В това отношение конкурсната комисия разполага, в рамките на разпоредбите на Правилника относно конкурсните процедури, с дискреционно правомощие при преценката както на естеството и продължителността на предходния професионален опит на кандидатите, така и на по-тясната или по-отдалечената му връзка с изискванията на длъжността, за която се кандидатства. В този смисъл в рамките на контрола за законосъобразност Съдът на публичната служба трябва да провери само дали при упражняването на това правомощие не е допусната явна грешка.

В това отношение не може да се приеме, че преценката на конкурсната комисия е явно погрешна, ако тази комисия е решила да не допусне определен кандидат до конкурс за секретари, защото е сметнала, че университетската диплома и професионалният опит в частност в правната област не съответстват на диплома в областта на секретарската дейност и на професионален опит в тази област.

(вж. точки 35, 39, 40 и 47)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 1 юли 2010 г., Časta/Комисия, F‑40/09, точка 58 и цитираната съдебна практика