Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 6. junija 2012

Zadeva F‑54/12 R

Luigi Carosi

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Splošni javni natečaj – Nepripustitev k preverjanjem – Postopek za izdajo začasne odredbe – Predlog za odlog izvršitve – Fumus boni juris – Neobstoj – Posebni pogoji za pripustitev k natečaju – Poklicne izkušnje“

Predmet:      Predlog, vložen na podlagi členov 278 PDEU in 157 AE ter člena 279 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katerim L. Carosi predlaga med drugim odlog izvršitve odločbe natečajne komisije splošnega javnega natečaja EPSO/AST/117/11 (v nadaljevanju: natečajna komisija ali komisija), s katero se ga ne pripusti k ocenjevalnim preizkusom navedenega natečaja.

Odločitev:      Predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe se zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

Uradniki – Natečaj – Natečaj na podlagi kvalifikacij in preizkusov – Pogoji za pripustitev – Določitev z razpisom javnega natečaja – Presoja natečajne komisije glede poklicnih izkušenj kandidatov – Sodni nadzor – Meje – Natečaj za opravljanje tajniških del

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, člena 2 in 5)

Natečajna komisija je pristojna, da v vsakem posameznem primeru presodi, ali poklicne izkušnje vsakega kandidata ustrezajo ravni, zahtevani v razpisu natečaja. Ta komisija ima glede tega v okviru določb Kadrovskih predpisov o natečajnih postopkih diskrecijsko pravico, kar zadeva presojo narave in trajanja prejšnjih poklicnih izkušenj kandidatov ter bolj ali manj tesne povezave, ki jo te izkušnje lahko imajo z zahtevami prostega delovnega mesta. Sodišče za uslužbence mora tako v okviru nadzora zakonitosti preveriti le, ali pri izvajanju te pristojnosti ni prišlo do očitne napake.

Natečajna komisija v zvezi s tem ne opravi očitno napačne presoje, če ob sprejetju odločbe o nepripustitvi k natečaju za opravljanje tajniških nalog presodi, da univerzitetna diploma in poklicne izkušnje, zlasti na pravnem področju, niso skladne z diplomo, pridobljeno za opravljanje tajniških nalog, in poklicnimi izkušnjami na tem področju.

(Glej točke 35, 39, 40 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 1. julij 2010, Časta proti Komisiji, F‑40/09, točka 58, in navedena sodna praksa.