Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 7.11.2013 г.

Cortivo/Парламент

(Дело F-52/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Корекционен коефициент — Държава членка на пребиваване — Понятие — Постоянно местопребиваване — Пребиваване, разпределено във времето между две държави членки — Оправдателни документи — Оправдани правни очаквания)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Luisa Cortivo (Сагон, Франция) (представител: A. Salerno, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Ecker и S. Alves)

Предмет

Искане за отмяна, от една страна, на решението за определяне на постоянното местопребиваване на жалбоподателката в Люксембург, и от друга, на решението, съдържащо уведомлението за промяна на пенсионните ѝ права, с което се премахва корекционният коефициент за Франция, считано от 1 януари 2010 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Cortivo понася направените от нея и от Европейския парламент съдебни разноски.