Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 listopada 2013 r. – Cortivo przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-52/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Współczynnik korygujący – Państwo członkowskie miejsca zamieszkania – Pojęcie – Główne miejsce zamieszkania – Podział miejsca zamieszkania między dwoma państwami członkowskimi – Dokumenty potwierdzające – Uzasadnione oczekiwania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i S. Alves, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej Luksemburg jako główne miejsce zamieszkania skarżącej oraz decyzji zawierającej powiadomienie o zmianie uprawnień emerytalnych skarżącej i o uchyleniu stosowania współczynnika korygującego dla Francji z dniem 1 stycznia 2010 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.M. L. Cortivo pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.