Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

zo 16. novembra 2012

Vec F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/198/10 – Nepripustenie do výberového konania – Žaloba – Nedodržanie konania pred podaním žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou C. I. Ciora v podstate navrhuje zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/198/10, ktoré mu bolo oznámené 3. marca 2011, o neprijatí jeho prihlášky

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloby úradníkov – Rozhodnutie výberovej komisie výberového konania – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Fakultatívny charakter – Podanie – Dôsledky – Dodržanie procesných podmienok spojených s predchádzajúcou sťažnosťou

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu výberovej komisie výberového konania zvyčajne spočíva v priamom predložení veci súdu Európskej únie. Ak sa však dotknutá osoba namiesto priameho predloženia veci súdu Únie rozhodne najskôr sa obrátiť na administratívu s administratívnou sťažnosťou, bude prípustnosť neskôr podanej súdnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti závisieť od toho, či dotknutá osoba dodrží všetky procesné požiadavky spojené s predchádzajúcou sťažnosťou.

(pozri body 18 a 20)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 31. mája 2005, Gibault/Komisia, T‑294/03, bod 22

Súd pre verejnú službu: 23. novembra 2010, Bartha/Komisia, F‑50/08, bod 25