Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 16 november 2012

Mål F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/198/10 – Nekad tillträde till uttagningsproven – Talan – Underlåtelse att iaktta det administrativa förfarandet – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, som enligt artikel 106a i EKSG-fördraget är tillämplig på nämnda fördrag, om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/198/10 och som delgavs sökanden den 3 mars 2011, om att sökanden inte skulle få tillträde till proven.

Avgörande: Talan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Cătălin Ion Ciora ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan väckt av tjänstemän – Beslut meddelat av en uttagningskommitté – Föregående administrativt klagomål – Fakultativ karaktär –Ingivande – Följder – Iakttagande av de förfarandekrav som gäller vid ett föregående klagomål

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Det rättsmedel som den berörde kan anlita mot ett beslut från en uttagningskommitté utgörs normalt av möjligheten att direkt väcka talan vid unionsdomstolen. Om den berörde – istället för att direkt väcka talan vid unionsdomstolen – först framför ett administrativt klagomål till institutionen, är det avgörande för frågan om talan mot beslutet att avslå klagomålet kan tas upp till sakprövning att den berörde iakttagit alla de förfarandekrav som gäller för det föregående klagomålet.

(se punkterna 18 och 20)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 31 maj 2005, Gibault mot kommissionen, T‑294/03, punkt 22

Personaldomstolen: 23 november 2010, Bartha mot kommissionen, F‑50/08, punkt 25