Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2008 - Cova/Komisia

(vec F-101/07)1

(Prekážky konania - Námietka neprípustnosti)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Cova (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia obmedziť obdobie, počas ktorého môže žalobca - úradník, ktorý bol dočasne pracovne zaradený do funkcie vedúceho oddelenia, poberať vyrovnávací príspevok podľa článku 7 ods. 2 služobného poriadku na jeden rok

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007, s. 73.