Language of document :

Sag anlagt den 28. september 2007 - Kerstens mod Kommissionen

(Sag F-102/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgien) (ved avocat MC. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 23. november 2005, hvorved sagsøgeren tildeltes tre prioritetspoints fra Generaldirektoratet i forfremmelsesåret 2004, som offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005, annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 23. november 2005, hvorved sagsøgeren tildeltes 0 prioritetspoints fra generaldirektoratet i forfremmelsesåret 2005, som offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005, annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. november 2005, hvorved sagsøgeren tildeltes 0 prioritetspoints i forfremmelsesåret 2006, som offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006, annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. november 2005, hvorved sagsøgeren tildeltes 0 prioritetspoints som anerkendelse af de supplerende opgaver, han har udført i institutionens interesse i forfremmelsesåret 2006, som offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006,annulleres.

Ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afslag af 15. juni 2007 på sagsøgerens klage nr. R/142/07 og nr. R/183/07 af henholdsvis 16. og 22. februar 2007, annulleres.

Det bemærkes, at sagsøgeren i denne forbindelse forbeholder sig ret til at påberåbe sig magtfordrejning, tilsidesættelse af proceduren vedrørende disciplinær forfølgning samt til at nedlægge en påstand om, at Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale en erstatning.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tjenestemand i lønklasse A*12, har til støtte for søgsmålet fremsat fem anbringender, hvoraf det første vedrører tilsidesættelse af princippet om opbring af kvoten af prioritetspoint, der følger af artikel 5 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 45 i vedtægten for tjenestemænd for De Europæiske Fællesskaber og et åbenbart fejlskøn for så vidt angår de prioritetspoints, som generaldirektøren har tildelt i forfremmelsesåret 2004.

Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 4, 5 og 6 i nævnte gennemførelsesbestemmelser og et åbenbart fejlskøn for så vidt angår tildeling af prioritetspoints i 2005 og 2006.

Det tredje anbringende vedrører en tilsidesættelse af DGE 45 og et åbenbart fejlskøn for så vidt angår tildeling af prioritetspoints som anerkendelse af de supplerende opgaver, han har udført i institutionens interesse. Subsidiært, vedrører det tredje anbringende en tilsidesættelse af forbuddet mod at tillægge en retsakt tilbagevirkende kraft og en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet.

Det fjerde anbringende vedrører en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet for så vidt angår tildeling af prioritetspoints i 2004, 2005 og 2006 samt af supplerende prioritetspoints i 2006.

Det femte anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrundelsespligten for så vidt angår tildelingen af prioritetspoints i 2004, 2005 og 2006.

Sagsøgeren forbeholder sig endelig ret til at påberåbe sig magtfordrejning, tilsidesættelse af proceduren vedrørende disciplinær forfølgning samt til at nedlægge en påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning.

____________