Language of document :

Žaloba podaná dne 3. října 2007 - Petrilli v. Komise

(Věc F-98/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgie) (zástupce: J. L. Lodomez, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských Společenství

Návrhové žádání žalobkyně

prohlásit tuto žalobu na neplatnost za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 20. července 2007, kterým byla zamítnuta žádost podaná žalobkyní na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropských společenství (Řád) za účelem prodloužení její pracovní smlouvy v rámci GŘ Komise pro výzkum;

zrušit případné rozhodnutí, které by Komise mohla přijmout na základě stížnosti podané žalobkyní souběžně s touto žalobou a s návrhem na odložení účinnosti rozhodnutí OOJ ze dne 20. července 2007;

prohlásit tuto žalobu na náhradu škody za přípustnou a opodstatněnou;

uložit Komisi, aby žalobkyni umožnila vrátit se na pracovní místo jako smluvní zaměstnankyně v rámci oddělení T2 GŘ pro výzkum na dobu 18 měsíců; spojit tento výrok s penále ve výši 1 000 eur za každý den prodlení;

uložit Komisi,aby žalobkyni jako náhradu utrpěné majetkové újmy způsobené ztrátou pracovních příjmů v důsledku neprodloužení její smlouvy zaplatila částku odpovídající pracovním příjmům, které by obdržela, kdyby mohla na základě pracovní smlouvy dále pracovat jako smluvní zaměstnankyně až do uplynutí tří let;

uložit Komisi nahradit dodatečnou škodu, kterou žalobkyně utrpěla v důsledku ztráty možnosti získat smlouvu na dobu neurčitou v rámci budoucí Výkonné agentury pro výzkum (REA), vyplývající z neprodloužení výše uvedené smlouvy a možnosti dokončit své úkoly v rámci Komise a prohloubit tam své zkušenosti prováděním těchto úkolů;

uložit Komisi, aby žalobkyni zaplatila jako náhradu nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím o odmítnutí prodloužení její smlouvy částku, jejíž výši Soud určí a prozatím stanovenou, s výslovnou výhradou zvýšení v průběhu řízení, na 1 euro;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje čtyři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení zásady legality a článku 88 pracovního řádu ostatních zaměstnanců (PŘZ). Žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí o odmítnutí prodloužení její pracovní smlouvy jako smluvní zaměstnankyně, přijaté na základě rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců ve službách Komise, brání uplatnění článku 88 PŘZ, který by umožňoval prodloužení smlouvy na další období 18 měsíců. Rozhodnutí ze dne 28. dubna 2004 je podle žalobkyně protiprávní, jelikož způsobuje omezení práv zakotvených v ustanoveních Řádu.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady řádné správy, povinnosti správní péče a zájmu služby. Žalobkyně poukazuje na to, že napadené rozhodnutí nezohledňuje ani personální situaci, ani zájem služby, ani zájem budoucí agentury, která má být vytvořena.

Třetí žalobní důvod vychází z nedostatečnosti odůvodnění a z porušení čl. 3b PŘZ. Žalobkyně zejména uplatňuje, že automatické odmítnutí prodloužení její smlouvy z důvodu, že dosáhla stropu šesti let stanoveného v rozhodnutí ze dne 28. dubna 2004, porušuje filozofii článku 3 PŘZ, který je založen na vůli zaměstnávat osoby na základě smluv na dobu určitou za účelem splnění úkolů ve specializovaných oblastech po dobu nezbytnou ke splnění konkrétního úkolu.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí ze dne 28. dubna 2004 údajně porušuje směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 (Úř. věst. L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368), obecné zásady pracovního práva Společenství, sociální práva zaměstnanců, a zvláště zásadu stability zaměstnání, jakož i zásadu zákazu diskriminace. Co se týče této posledně uvedené zásady, žalobkyně zdůrazňuje, že strop šesti let je uplatňován pouze na smluvní zaměstnance spadající do působnosti článku 3b PŘZ, zatímco zaměstnanci spadající do působnosti článku 3a PŘZ mohou mít smlouvu na dobu neurčitou.

____________