Language of document : ECLI:EU:F:2007:203

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

21 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-98/07 R

Nicole Petrilli

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimia koskeva hakemus – Kiireellisyys – Kiireellisyyttä ei ole

Aihe: EY 242, EY 243, EA 157 ja EA 158 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Nicole Petrilli vaatii yhtäältä sen 20.7.2007 tehdyn komission päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, jolla hänen henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan nojalla tekemä hakemuksensa sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen jatkamiseksi hylättiin, ja toisaalta välitoimien myöntämistä.

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Samanaikaisesti täytettävät edellytykset

(EY 242 ja EY 243 artikla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)

2.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko

(EY 242 ja EY 243 artikla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)

3.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko

(EY 242 ja EY 243 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)

1.      Välitoimien myöntämiseksi asian on vaadittava kiireellisiä toimia, joiden on oltava tosiasiallisesti ja oikeudellisesti perusteltuja. Välitoimihakemus on hylättävä, jos jompikumpi näistä edellytyksistä ei täyty.

Tässä kokonaisarvioinnissa välitoimista päättävällä tuomarilla on laaja harkintavalta, ja tämä voi asian ominaispiirteiden perusteella vapaasti päättää, miten ja millaisessa järjestyksessä nämä erilaiset edellytykset tutkitaan, sillä yhteisön oikeudessa ei ole oikeussääntöä siitä, miten kyseisen tuomarin olisi arvioitava sitä, onko asiassa tarpeen määrätä välitoimia.

(ks. 19 ja 20 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: T‑120/01 R, De Nicola v. EIP, 9.8.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑171 ja II‑783, 12 ja 13 kohta).

2.      Välitoimimenettelyn tarkoituksena ei ole varmistaa vahingon korvaamista vaan taata pääasiassa annettavan tuomion täysi tehokkuus. Jotta viimeksi mainittuun päämäärään päästäisiin, asian olosuhteiden on oltava kiireellisiä siten, että kantajan etuja koskevan vakavan ja korjaamattoman vahingon välttämiseksi välitoimista määrääminen ja välitoimilla aikaansaatavat vaikutukset ovat tarpeen jo ennen kuin pääasiassa annetaan ratkaisu. Välitoimia hakevan asianosaisen on näytettävä toteen, että se ei voi odottaa pääasian saattamista päätökseen, ilman että aiheutuu mainitunlaista vahinkoa.

(ks. 29 ja 33 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑65/99 P(R), Willeme v. komissio, 25.3.1999 (Kok. 1999, s. I‑1857, 62 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑173/99 R, Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 10.9.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑155 ja II‑811, 25 kohta) ja asia T‑320/02 R, Esch-Leonhardt ym. v. EKP, 19.12.2002, (Kok. H. 2002, s. I‑A‑325 ja II‑1555, 27 kohta).

3.      Mahdollisuus menettää nimitys yhteisön toimielimessä avoinna olevaan toimeen on aineellinen eikä aineeton vahinko.

Puhtaasti rahallista vahinkoa ei kuitenkaan voida periaatteessa pitää korjaamattomana tai edes vaikeasti korjattavana, sillä sen johdosta voidaan myöhemmin myöntää taloudellinen korvaus.

(ks. 35 ja 36 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑549/93 R, D. v. komissio, 30.11.1993 (Kok. 1993, s. II‑1347, 45 kohta) ja asia T‑10/02, Girardot v. komissio, 6.6.2006 (Kok. H. 2006, s. I-A-2-129 ja II‑A‑2‑609, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).