Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 10 maart 2009 - Tsirimiagos / Comité van de Regio's

(Zaak F-100/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Overmaking van deel van inkomsten naar land buiten land van standplaats - Artikel 17, lid 2, sub b, van bijlage VII bij oude Statuut - Bouwspaarrekening - Terugvordering van onverschuldigd betaalde - Voorwaarden - Onregelmatigheid van overmakingen - Duidelijkheid van onregelmatigheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, België) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Comité van de Regio's van de Europese Unie (vertegenwoordigers: P. Cervilla, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van 21 november 2006 om de bedragen terug te vorderen die verzoeker zijn betaald als aanpassingscoëfficiënt op het deel van zijn inkomsten dat van april 2004 tot mei 2005 naar Frankrijk is overgemaakt op grond dat niet zou zijn voldaan aan de voorwaarden voor die overmaking - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van het Comité van de Regio's van de Europese Unie van 21 november 2006, zoals gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2007, wordt nietig verklaard, voor zover daarbij de terugvordering wordt gelast van de bedragen volgende uit de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt op de overmakingen die Tsirimiagos van april 2004 tot mei 2005 voor een bedrag van 15 300 EUR naar zijn bouwspaarrekening heeft gedaan.

Het Comité van de Regio's van de Europese Unie wordt veroordeeld tot betaling aan Tsirimiagos van het met vertragingsrente vermeerde bedrag dat op zijn bezoldiging is ingehouden en volgt uit de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt op de overmakingen die hij van april 2004 tot mei 2005 voor een bedrag van 15 300 EUR naar zijn bouwspaarrekening heeft gedaan; die rente is verschuldigd vanaf de dag van de terugvordering tot aan de dag van daadwerkelijke betaling, tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringsacties heeft vastgesteld, vermeerderd met 2 punten;

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het Comité van de Regio's van de Europese Unie wordt verwezen in zijn eigen kosten en in de helft van verzoekers kosten.

Verzoeker zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 269 van 10.11.2007, blz. 73.