Language of document :

Žaloba podaná 4. apríla 2011 - Aeroporia Aigaiou Aeroporiki a Marfin Investment Group Symmetochon/Komisia

(vec T-202/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Atény, Grécko) a Marfin Investment Group Symmetochon AE (v zastúpení: A. Ryan, solicitor, G. Bushell, solicitor, P. Stamou a I. Dryllerakis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie K(2011) 316 z 26. januára 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Rady (ES) č. 139/20041 predkladá návrh zlúčenia podniku Aegean Airlines S.A. s podnikmi Olympic Air S.A., Olympic Handling S.A. a Olympic Engineering S.A. (vec COMP/M.5830 - Olympic/Aegean Airlines), a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobcovia uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.    Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení základných procesných pravidiel alebo zjavne nesprávnom posúdení pri definovaní trhu, o ktorý majú záujem len cestujúci citliví na časový faktor, keďže:

Komisia použila zárobky alebo príjmy riadiacich pracovníkov na definovanie trhu cestujúcich citlivých na čas, hoci sa o tom v rámci správneho konania nediskutovalo,

rozhodnutie sa nemôže zakladať na trhu, ktorý zahŕňa len cestujúcich citlivých na čas, keďže tento prístup nevyplýva z prevažujúcich ekonomických teórií a je v rozpore s údajmi vyplývajúcimi zo samotného spisu Komisie.

2.    Druhý žalobný dôvod sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení, ku ktorému došlo na základe rozhodnutia, že prevozné lode spôsobujú len "malý konkurenčný tlak" na leteckú dopravu na ôsmych trasách, keďže:

dôkazy predložené Komisiou na podporu jej návrhov sú mimoriadne selektívne, porušujú všetky pravidlá platné pri vykonávaní dôkazov a pri ich preskúmaní nedošlo k nijakému empirickému posúdeniu či podrobnej štúdii. Navyše ak by boli tieto dôkazy vykladané objektívne, v skutočnosti by svedčili v prospech opačného záveru, t. j. že prevozné lode predstavujú reálny konkurenčný tlak s ohľadom na cestujúcich, ktorí nie sú citliví na čas, alebo všetkých cestujúcich prepravujúcich sa na týchto ôsmych trasách.

3.    Tretí žalobný dôvod sa zakladá na nedostatočnom odôvodnení alebo nesprávnom právnom posúdení alebo zjavne nesprávnom posúdení skutkových okolností pri prijatí záveru, že odstránením úzkeho konkurenčného vzťahu medzi podnikmi Aegean a Olympic dôjde k narušeniu účinnej hospodárskej súťaže, keďže:

rozhodnutie neuvádza, aký by teoreticky mal byť rozsah ujmy, a

Komisia nepredložila konzistentné a presvedčivé dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že cestujúci niektorého zo žalobcov by v prípade zvýšenia cien leteniek o 5 až 10 % nezačali využívať prevozné lode, čo bola rozhodujúca otázka.

4.    Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení skutkových okolností alebo zjavne nesprávnom právnom posúdení tým, že Komisia dospela k záveru, že na trhu existujú prekážky, na základe ktorých je akýkoľvek vstup na trh po zlúčení nemožný, keďže:

Komisia použila nesprávne právne kritérium, pretože už pred zlúčením žiadala konečné a odôvodnené plány vstupu, čo je kritérium, ktoré nemožno splniť,

posúdenie Komisiou skutkového stavu je nesprávne a zakladá sa na mimoriadne selektívnych dôkazoch, pričom Komisia vôbec nevykonala šetrenie s náležitou starostlivosťou.

5.    Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení základných procesných pravidiel, alebo zjavne nesprávnom posúdení pri analýze protichodných situácií, keďže:

čo sa týka analýzy protichodných situácií v prípade podniku Aegean, k všetkým záverom rozhodnutia došlo v dôsledku porušenia práva žalobcov na obranu. Napriek veľmi rozsiahlym vysvetleniam žalobcov Komisia počas správneho konania neprediskutovala analýzu protichodných situácií s ohľadom na podnik Aegean, pričom tento svoj postoj po prvýkrát vyjadrila až v napadnutom rozhodnutí. Okrem toho je posúdenie Komisie nesprávne, pretože sa zakladá len na posúdení a posteriori, a

čo sa týka analýzy protichodných situácií v prípade podniku Olympic, Komisia len spochybnila model predložený podnikom Marfin a nevykonala riadne posúdenie ex ante najmä z dôvodu, že v ňom nebolo vykonané preskúmanie aj po sezóne IATA "leto 2011". Závery Komisie sú navyše len domnienkami, ktoré sa nezakladajú na nijakých údajoch.

6.    Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na porušení základných práv žalobcov, keďže:

správne konanie pred Komisiou nebolo v súlade s podmienkami spravodlivého správneho postupu, ktoré je vyjadrené v práve na spravodlivý proces stanovenom v článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj v práve na dobrú správu vecí verejných zakotvenom v článku 41 Charty základných práv. Komisia porušila svoju povinnosť vykonať šetrenie s náležitou starostlivosťou, a teda úplne prevrátila dôkazné bremeno na žalobcov.

____________

1 - Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).