Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 9. märtsil 2021 – RW versus Österreichische Post AG

(kohtuasi C-154/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: RW

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Österreichische Post AG

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EL) 2016/6791 artikli 15 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et andmetega tutvumise nõue on piiratud vastuvõtjate kategooriate kohta antava teabega, kui konkreetsed vastuvõtjad ei ole ajal, mil andmete avaldamist kavandatakse, veel teada, kuid juhul, kui andmed on juba avaldatud, peab andmetega tutvumise nõue igal juhul hõlmama ka avaldatud andmete vastuvõtjaid?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).