Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 21 май 2019 г. — VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Дело C-392/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: VG Bild-Kunst

Ответник в ревизионното производство: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Преюдициален въпрос

Представлява ли поставянето на уебсайт на трето лице посредством фрейминг на произведение, което се намира на разположение на свободно достъпен уебсайт със съгласие на притежателя на правата, публично разгласяване на произведението по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО1 , ако това поставяне се осъществява при заобикаляне на мерките за защита срещу фрейминг, предприети или разпоредени от притежателя на правата?

____________

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).