Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 21. mája 2019 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(vec C-392/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: VG Bild-Kunst

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Prejudiciálna otázka

Predstavuje vloženie diela, ktoré je so súhlasom nositeľa práva voľne dostupné na internetovej stránke, na internetovú stránku tretej osoby prostredníctvom framingu verejný prenos diela v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES1 , ak sa pritom obchádzajú ochranné opatrenia proti framingu, ktoré prijal alebo ktorých prijatie inicioval nositeľ práv?

____________

1 Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10.