Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21 maj 2019 – VG Bild-Kunst mot Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Mål C-392/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: VG Bild-Kunst

Motpart: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Tolkningsfråga

Utgör inbäddning genom ”framing” på en tredje parts webbplats av ett verk, som med rättighetshavarens medgivande finns åtkomligt på en webbplats som är tillgänglig för allmänheten, överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG(1 ), om inbäddningen sker genom att skyddsåtgärder som rättighetshavaren har vidtagit eller låtit vidta kringgås?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10).