Language of document :

Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums – Dextro Energy GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija

(lieta C-296/16 P) 1

Apelācija – Patērētāju tiesību aizsardzība – Regula (EK) Nr. 1924/2006 – Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību – Pieteikuma par noteiktu norāžu iekļaušanu sarakstā noraidīšana, kaut arī ir saņemts pozitīvs Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinums

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Dextro Energy GmbH & Co. KG (pārstāvji – M. Hagenmeyer un T. Teufer, Rechtsanwälte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Grünheid un K. Herbout-Borczak)

Rezolutīvā daļa:

apelācijas sūdzību noraidīt;

Dextro Energy GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 287, 8.8.2016.