Language of document :

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. – Dextro Energy GmbH & Co. KG/Komisja Europejska

(Sprawa C-296/16 P)1

[Odwołanie – Ochrona konsumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 – Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci – Odmowa udzielenia zezwolenia na stosowanie pewnych oświadczeń pomimo pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)]

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Dextro Energy GmbH & Co. KG (przedstawiciele: M. Hagenmeyer i T. Teufer, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Grünheid i K. Herbout-Borczak, pełnomocnicy)

Sentencja

Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone.

2)    Dextro Energy GmbH & Co. KG pokrywa koszty postępowania.

____________

1 Dz.U. C 287 z 8.8.2016.