Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. juuni 2017. aasta otsus – Dextro Energy vs. komisjon

(kohtuasi C296/16 P)(1)

Apellatsioonkaebus – Tarbijakaitse – Määrus (EÜ) nr 1924/2006 – Toidu kohta esitatavad tervisealased väited, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited – Teatavate väidete nimekirja kandmise taotluse rahuldamata jätmine hoolimata Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) positiivsest arvamusest

1.      Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Proportsionaalsus – Ulatus – Liidu seadusandja kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirid

(ELL artikli 5 lõige 4)

(vt punkt 48–50)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Faktiliste asjaolude ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Üldkohtu poolt asjaoludele ja tõenditele antud hinnangu kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punktid 56, 57, 73 ja 97)

3.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtu põhjenduse kohta konkreetsete etteheidete ja apellatsioonkaebust toetavate õiguslike argumentide puudumine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik ja artikli 169 lõige 2)

(vt punktid 60, 78, 86, 95, 101 ja 116)

4.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 61)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Dextro Energy GmbH & Co. KG‑lt.


1 ELT C 287, 8.8.2016.