Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

2017 m. birželio 8 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas
Dextro Energy / Komisija

(Byla C296/16 P)(1)

„Apeliacinis skundas – Vartotojų apsauga – Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 – Tam tikri maisto produktų sveikumo teiginiai, nesusiję su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata – Prašymo įtraukti tam tikrus teiginius atmetimas nepaisant teigiamos Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuomonės“

1.      Europos Sąjungos teisė – Principai – Proporcingumas – Apimtis – Sąjungos teisės aktų leidėjo diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos

(ESS 5 straipsnio 4 dalis)

(žr. 48–50 punktus)

2.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama Bendrojo Teismo atlikto faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 56, 57, 73 ir 97 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Aiškiai neužginčytas Bendrojo Teismo motyvuojamosios dalies punktas ir nenurodyti teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas apeliacinis skundas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa ir 169 straipsnio 2 dalis)

(žr. 60, 78, 86, 95, 101 ir 116 punktus)

4.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 61 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Dextro Energy GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


1 OL C 287, 2016 8 8.