Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums –
Dextro Energy/Komisija

(lieta C296/16 P) (1)

Apelācija – Patērētāju tiesību aizsardzība – Regula (EK) Nr. 1924/2006 – Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību – Pieteikuma par noteiktu norāžu iekļaušanu sarakstā noraidīšana, kaut arī ir saņemts pozitīvs Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinums

1.      Eiropas Savienības tiesības – Principi – Samērīgums – Apjoms – Savienības likumdevēja rīcības brīvība – Pārbaude tiesā – Robežas

(LES 5. panta 4. punkts)

(skat. 48.–50. punktu)

2.      Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu vērtējums – Nepieņemamība – Vispārējās tiesas faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

(skat. 56., 57., 73. un 97. punktu)

3.      Apelācija – Pamati – Vispārējās tiesas argumentācijas aspekta konkrētas kritikas un apelācijas sūdzības pamatošanai izvirzīto juridisko argumentu neesamība – Nepieņemamība

(LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa; Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 169. panta 2. punkts; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

(skat. 60., 78., 86., 95., 101. un 116. punktu)

4.      Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Nepieņemamība

(LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

(skat. 61. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Dextro Energy GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


1 OV C 287, 8.8.2016.