Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. –
Dextro Energy/Komisja

(sprawa C296/16 P)(1)

Odwołanie – Ochrona konsumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 – Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci – Odmowa udzielenia zezwolenia na stosowanie pewnych oświadczeń pomimo pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

1.      Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Proporcjonalność – Zakres – Uprawnienia dyskrecjonalne prawodawcy Unii – Kontrola sądowa – Granice

(art. 5 ust. 4 TUE)

(zob. pkt 48–50)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena stanu faktycznego – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał dokonanej przez Sąd oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 56, 57, 73, 97)

3.      Odwołanie – Zarzuty – Brak wystąpienia z konkretnym zarzutem wobec elementu rozumowania Sądu i podstaw prawnych na poparcie odwołania – Niedopuszczalność

[art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 § 1 lit. d); statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy, art. 169 § 2]

(zob. pkt 60, 78, 86, 95, 101, 116)

4.      Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Niedopuszczalność

(art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 61)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone.

2)

Dextro Energy GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.


1 Dz.U. C 287 z 8.8.2016.