Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 8 juni 2017 – Dextro Energy mot kommissionen

(mål C296/16 P)(1)

”Överklagande – Konsumentskydd – Förordning (EG) nr 1924/2006 – Vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa – Avslag på ansökan om uppförande av vissa påståenden trots tillstyrkande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)”

1.      Unionsrätt – Principer – Proportionalitet – Räckvidd – Unionslagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Artikel 5.4 FEU)

(se punkterna 48–50)

2.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna – Avvisning – Domstolens kontroll av tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; EUdomstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkterna 56, 57, 73 och 97)

3.      Överklagande – Grunder – Avsaknad av precis kritik mot en punkt i tribunalens resonemang och avsaknad av rättsliga argument till stöd för överklagandet – Avvisning

(Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens rättegångsregler, artiklarna 168.1 d och 169.2; domstolens stadga, artiklarna 58 första stycket och 169.2)

(se punkterna 60, 78, 86, 95, 101 och 116)

4.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Avvisning

(Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 61)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Dextro Energy GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


1 EUT C 287, 8.8.2016.