Language of document :

Sklep predsednika drugi senata Sodišča za uslužbence z dne 26. junija 2008 - Nijs proti Računskemu Sodišču

(Zadeva F-108/07)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Člen 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve stopnje - Povzetek tožbenih razlogov v tožbi- Neobstoj predhodne pritožbe - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča o podaljšanju mandata njegovemu generalnemu sekretarju za šest let od 1. julija 2007 in, podredno, razglasitev ničnosti odločbe OPI, da tožeča stranka ne napreduje v naziv LA5 v okviru napredovalnega obdobja 2004, ki je bila sprejeta po razglasitvi sodbe Sodišča prve stopnje z dne 3. oktobra 2006 v zadevi Nijs proti Računskemu sodišču (T-171/05).

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

B. Nijs nosi vse stroške.

____________