Language of document :

Žaloba podaná dne 15. října 2007 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-108/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Belgie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského účetního dvora o obnovení mandátu generálního tajemníka Účetního dvora na nové šestileté období začínající dne 1. července 2007;

podpůrně, zrušit oba akty, údajně představující "rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování", ze dne 8. prosince 2006, který se týká výkonu rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 3. října 2006 ve věci T-171/05, a ze dne 12. července 2007, který se týká zamítnutí stížnosti žalobce ze dne 12. března 2007;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce zejména následující skutečnosti: i) generální tajemník Účetního dvora jednal protiprávně; namísto toho, aby věc předložil OLAF, když byl upozorněn, na základě dokumentů, na existenci podvodu na úkor režimu invalidních důchodů, výslovně odmítl přijmout opatření nebo otázku posoudit; ii) úředník vykonával své funkce protiprávně; iii) opakované nezveřejňování rozhodnutí o povýšení a dat jejich přijetí; iv) volby do výboru zaměstnanců v roce 2004 a 2006 byly z několika důvodů protiprávní; v) četná zneužití řízení o povýšení a rovněž zneužití jmenovací pravomoci umožněné vedoucímu oddělení a četné osobní zájmy, které mohou ohrožovat nezávislost orgánu oprávněného ke jmenování v převážné většině jeho rozhodnutí; vi) "rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování" vyplývají z osobních zájmů všech nadřízených žalobce a ze zatajení pověření kolegyně dočasným výkonem vedoucích funkcí a z nepředložení věci OLAF; vii) orgán oprávněný ke jmenování založil napadená rozhodnutí na témže sledu zjevných pochybení jako původní rozhodnutí, která tato potvrzují, přičemž vycházel z nepravomocného rozsudku, aniž by vyvrátil jakýkoliv argument žalobce; viii) výbory podílející se na řízení o hodnocení a povýšení nebyly upozorněny na ohroženou nezávislost nadřízených žalobce.

____________