Language of document :

Жалба, подадена на 8 октомври 2007 г. - Constantin Daskalakis / Комисия

(Дело F-107/07)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Constantin Daskalakis (Брюксел, Белгия) (представител: S. A. Pappas, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да се отмени решението на Органа по назначаването от 28 юни 2007 г., доколкото с него не се предоставя премията за заемане на ръководна длъжност, предвидена в член 7, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица за период, по-дълъг от една година;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят, длъжностно лице, на което е възложено да заема временно длъжността началник отдел, обжалва решението, с което Комисията при изчисляване на заплатата му е отказала да вземе предвид премията, която му е била отпусната като временно изпълняващ длъжността началник отдел на основание, че съгласно член 7, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица изплащането на тази премия можело да бъде позволено само за една година, дори жалбоподателят все още да заема длъжността началник отдел след изтичането на този период.

Жалбоподателят твърди, че срокът, предвиден в горепосочената разпоредба се отнася само до продължителността на съвместителството и не засяга полагаемата се за него заплата, в случай че съвместителството бъде продължено за повече от една година. Според жалбоподателя, ако администрацията не успее за една година да запълни освободената длъжност, то тя не може да се позовава на собственото си неуспешно действие спрямо длъжностното лице, което заема временната длъжност за по-дълъг срок.

В допълнение жалбоподателят твърди, че налице е нарушение на задължението за полагане на грижа и на принципа на добро управление. Комисията следвало да отчете не само служебните интереси, но и интересите на съответното длъжностно лице.

При условията на евентуалност, жалбоподателят подчертава, че е бил назначен като временно изпълняващ длъжността началник отдел, защото планът за задължителна мобилност задължавал титуляра на въпросната длъжност да заеме друга длъжност. Поради тази причина той твърди, че неговият случай следва да попада в последната част от член 7, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, според която продължителността на съвместителството не може да надвишава една година, освен ако пряко или непряко целта е да бъде заместено длъжностно лице, което е командировано в интерес на службата.

____________