Language of document :

Žaloba podaná dne 8. října 2007 - Daskalakis v. Komise

(Věc F-107/07)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Constantin Daskalakis (Brusel, Belgie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 28. června 2007 v rozsahu, v němž se jím nepřiznává příplatek za vedení upravený v čl. 7 odst. 2 služebního řádu na období delší než jeden rok;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník, který byl vyzván, aby dočasně nastoupil na pracovní místo vedoucího oddělení, napadá rozhodnutí, kterým Komise odmítla při výpočtu jeho platu zohlednit příplatek, který mu byl přiznán jako vedoucímu oddělení na přechodnou dobu, z důvodu, že podle čl. 7 odst. 2 služebního řádu mohl být tento příplatek přiznán pouze na dobu jednoho roku, i když žalobce vykonával činnost vedoucího oddělení i po uplynutí této doby.

Žalobce tvrdí, že lhůta upravená ve výše uvedeném ustanovení se vztahuje pouze na dobu trvání přechodného pracovního umístění a netýká se odměny za toto zařazení, pokud prodloužení přechodného pracovního umístění přesáhne období jednoho roku. Pokud není administrativa schopná zaplnit volné pracovní místo do jednoho roku, nemůže podle žalobce uplatňovat vlastní pochybení proti úředníkovi, který dočasně nastoupil na pracovní místo na delší dobu.

Žalobce dále uplatňuje porušení povinnosti péče ve vztahu k úředníkům a zásady řádné správy. Komise měla vzít v úvahu nejen zájmy služby, ale také zájmy dotčeného úředníka.

Podpůrně žalobce zdůrazňuje, že byl jmenován vedoucím oddělení na přechodnou dobu z důvodu, že plán povinné mobility ukládal původnímu pracovníkovi na daném místě přejít na jiné pracovní místo. Z toho důvodu žalobce tvrdí, že se má na jeho případ vztahovat poslední část čl. 7 odst. 2 služebního řádu, podle které může trvání přechodného pracovního umístění přesáhnout jeden rok, pokud toto umístění slouží, přímo nebo nepřímo, k nahrazení pracovníka, který je ve služebním zájmu přeřazen na jiné místo.

____________