Language of document :

2007. október 16-án benyújtott kereset - Doumas kontra Bizottság

(F-112/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Georgios DOUMAS (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2006. november 24-i kérelmét elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot arra, hogy vagyoni kártérítésként fizesse meg a felperesnek azt a díjazást, amelyet 2003. november 1-től 2007. szeptember 16-ig - azaz tényleges visszahelyezésének napjáig - meg kellett volna kapnia;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy az fizessen a felperesnek 200 000 eurót azon kár megtérítéseként, amelyet szakmai előmenetelének késedelme, valamint a szakmai előrelépés (előléptetés, fizetési fokozat, nyugdíjrendszer...) lehetőségének elvesztése miatt elszenvedett, valamint - nem vagyoni kár jogcímén - különösen mivel szakmai előmenetelének bizonytalansága miatt egészségi állapota megromlott, amely bizonytalanság a kinevezésre jogosult hatóság kötelességszegései miatt már több mint három éve fennáll; a felperes fenntartja a jogot a követelt összegnek az eljárás során történő felemelésére vagy leszállítására;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, az A5 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába besorolt tisztviselő, 2003. augusztus 1-jei levelében - 2002. október 1. és 2003. október 31. között kivett, személyes okokkal indokolt szabadságának (a továbbiakban: CCP) lejárta előtt három hónappal - közölte, hogy nem kéri CCP-jének meghosszabbítását. 2006. november 24-én kérelmet nyújtott be a kinevezésre jogosult hatósághoz, amelyben kérte egyrészről, hogy helyezzék vissza a besorolási fokozatának megfelelő első megüresedő álláshelyre, másrészről pedig, hogy térítsék meg neki az amiatt elszenvedett kárt, hogy a Bizottság által elkövetett kötelességszegésekből eredően visszahelyezése nem történt meg, és a tanácsosi beosztásba való visszahelyezése csak 2007. szeptember 16-tól volt lehetséges.

Keresetének alátámasztására a felperes különösen a tisztviselők személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 40. cikkének, a CCP-jének lejártakor alkalmazandó 1988. szeptember 5-i bizottsági határozat 4. és azt követő cikkeinek, valamint a 2004. május 1-jén hatályba lépett, a CCP-re vonatkozó új, 2004. április 28-i bizottsági határozat 8. cikkének megsértésére hivatkozik.

A felperes ezenkívül arra is hivatkozik, hogy a visszahelyezését mellőző bizottsági határozatot egyáltalán nem indokolták meg.

A felperes különösen úgy érvel, hogy a számára jelentős kárt okozó ezen ismételt kötelességszegések a személyzeti szabályzat 12a. cikke szerinti lelki zaklatást jelentenek.

A felperes végül azt állítja, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagyta a személyzeti szabályzat 40. cikkének (4) bekezdését és a gondos ügyintézés elvét.

____________