Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 19 юни 2015 г. — Marc Soulier, Sara Doke/ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Дело C-301/15)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Marc Soulier, Sara Doke

Ответник: ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Преюдициален въпрос

Горепосочените разпоредби от Директива 2001/29/ЕО1 допускат ли нормативна уредба като разгледаната в точка 1 от [настоящия] акт, която възлага на лицензираните дружества за събиране и разпределяне на възнаграждения да упражняват правото за разрешаване на възпроизвеждане и на представяне в цифрова форма на „изчерпани книги“, като същевременно позволява при определени условия на авторите на такива книги или на носителите на авторските права върху тях да възразяват срещу упражняването на това право или да го прекратяват?

____________

1     Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).